محصولات ضد خوردگي

P.S.B. ارائه دهنده نسل جديدي از محصولات ضد خوردگي با عمر و کارکرد کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مي باشد.

اين محصولات عبارتند از:

 • نگه دارنده هاي ضد خوردگي
 • چربي­زدا ها و تميز کننده ها
 • زنگ ­زدا ها
 • افزودني هاي ضد خوردگي
 • آماده سازي سطوح
 • بازدارنده هاي خوردگي
 • بازدارنده هاي فاز گازي
 • بازدارنده هاي فاز گازي

 • نسل جديدي از اين محصولات که به بازدارنده هاي فاز بخار(VCI) مرسومند با تشکيل لايه اي مولکولي بر سطح فلز در معرض آسيب، از خوردگي آن برابر عوامل مختلفي مانند رطوبت، گازهاي SO2 و  H2S جلوگيري ميکنند.
 • بازدارنده هاي افزودني به پوشش و مايعات
 • بازدارنده هاي مخصوص بتن مسلح
 • بازدارنده هاي روانسازهاي
 • بازدارنده هاي مخصوص بسته بندي
 • بازدارنده هاي تصفيه آب (water treatment)
 • بازدارنده هاي پوششهاي راندمان بالا
 • بادارنده هاي صنايع دريايي offshore