کنترل و مديريت خوردگي

انتخاب بهترين روش براي محافظت از يک سازه در برابر خوردگي، آسان نيست. عوامل متعددي، از جمله تاثير محيط اطراف، جنس و نوع سازه، مقررات دولتي، زمان و بودجه و ساير محدوديت ها بر اين انتخاب اثر مستقيم دارند. براي سالها P.S.B راه حل ها و پروژه هاي موفق متعددي را در زمينه کنترل خوردگي صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، صنايع معدني و فلزي اجرا نموده است که شامل:

  •  سیستم حفاظت کاتدي و آندي
  •  محصولات ضد خوردگي
  •  ممانعت کننده هاي خوردگي