حفاظت کاتديک و آندي

خوردگي يکي از علل اصلي شکست  و از کار افتادن زودرس در سازه هاي فلزي مي باشد. P.S.B با کمک سالها تجربه مي تواند عمر لوله هاي زير زميني، تانکها و ساير تجهيزات را با طراحي و نصب سيستم هاي حفاظت کاتديک جريان تزريقي و آندهاي فداشونده و تست آنها به طور منظم ، افزايش دهد. اين سازه ها شامل:

 • خطوط لوله انتقال زيز زميني
 • مخازن ذخيره رو زميني
 • مخازن ذخيره زير زميني
 • لوله هاي انتقال دريايي
 • حفاظت کاتديک کشتي و شناور هاي دريايي
 • چاههاي نفت و گاز
 • ستونها، پايلها ، اسکله ها و سازه هاي دريايي
 • ايستگاه هاي تقويت و کاهش فشار گاز
 • سازه هاي بتني
  • حفاظت کاتديک مخازن ذخيره آب سيستم هاي حفاظت کاتديک P.S.B براي عمر 30 سال و بيشتر طراحي و اجرا ميشوند.