شرکت پتروصنعت بازدار ایرانیان متشکل از تیم مهندسی و تیم اجرا، آماده ارائه خدمات مختلف در زمینه حفاظت کاتدیک می باشد.

تیم اجرایی این شرکت دامنه وسیعی از خدمات مانند بازدید از سایت، انجام تست های میدانی مرتبط و نصب تجهیزات حفاظت کاتدیک را ارائه می نماید.

بخش اجرایی نیز با در اختیارداشتن تجربه وسیعی از نصب کلیه تجهیزات حفاظت کاتدیک عملکرد سیستم حفاظت کاتدیک را تضمین می نماید. تیم اجرا جهت رسیدن به عملکرد بهینه، وظیفه راه انداری سیستم را نیز بر عهده دارد. بدیهی است نصب صحیح تجهیزات حفاظت کاتدیک جهت عملکرد طولانی مدت سیستم بسیار مهم و ضروری است.

همچنین این شرکت می تواند با در اختیار داشتن کادر مجرب اجرایی بر عملیات نصب نظارت نماید به گونه ای که راهنمایی های لازم را آموزش دهد.